Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

Projekt CGO-a uključuje izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, koji se sastoji od sljedećih zona:

 • upravne zgrade
 • reciklažnog dvorišta
 • transportnog centra
 • MBO postrojenja ukupnog kapaciteta cca 88.000 t/god (75.000 t/god miješanog komunalnog otpada, 10.000 t/god biootpada i 3.000 t/god strukturnog materijala)
 • odlagališta za neopasni otpad površine 12 ha
 • natkrivenog skladišta
 • prostora za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina
 • prostora za reciklažu građevnog otpada
 • odlagališta za inertni otpad površine 5,9 ha
 • ulazno-izlazne zone
 • infrastrukture i prometnica unutar CGO-a
 • pristupne ceste

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi su i očekivani rezultati projekta uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Centar predstavlja visoko kvalitetnu i najsigurniju alternativu postojećim odlagalištima jer je predviđena mehaničko-biološka obrada miješanog komunalnog otpada po najvećim europskim standardima, a uz to će se vršiti i obrada građevnog otpada. Uz sve to, u Centru će biti pripremljeni prostori za prikupljanje i skladištenje ostalih vrsta otpada.

Centar za gospodarenje otpadom ne rješava samo jednu vrstu otpada, nego i sve frakcije neopasnog otpada i pojedine frakcije „opasnog“ otpada iz kućanstva (baterije, lakovi, boje, akumulatori itd.) manjih količina.

Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno do dana završetka svih sekundarnih ugovora po ovom Projektu, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje se sufinancira sredstvima EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje nalazi se na području eksploatacijskih polja tehničkog građevnog kamena Busišta, zapadno od naselja Biljane Donje (Grad Benkovac).

img

Projekt CGO Biljane Donje vrijedan je 486.217.920,80 kuna, a udio financiranja je:

 • bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda (OPKK 2014. – 2020.) u maksimalnom iznosu do 370.816.907,39 kuna (76,265 %)
 • nacionalni udio (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u maksimalnom iznosu do 66.782.031,42 kuna (13,735%)
 • lokalni udio (Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija) u iznosu od 48.621.792,08 kuna (10%)

img

Građevinske dozvole

CGO
PRETOVARNE STANICE

 

MBO postrojenje

Koncept mehaničko-biološke obrade otpada razvio se kao posljedica nastojanja da se reducira količina biorazgradivog otpada koji se do sada obično odlagao u odlagalištima otpada te da se sustavom automatske separacije omogući povrat korisnih sirovina iz otpada. Ulazni materijal u postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada predstavlja miješani komunalni otpad, preostao nakon primarne selekcije ukupno proizvedenog miješanog komunalnog otpada, dio zaprimljene količine neopasnog proizvodnog otpada te prikupljeni otpad iz vrtova i parkova. Ovaj se otpad, pri prijemu u MBO postrojenje, ovisno o vrsti, ubacuje u jednu od predviđenih namjenskih prihvatnih prostora – jama.

Danas je u svijetu razvijen i u praksi iskušan veći broj različitih varijantnih rješenja mehaničko-biološke obrade pa se pod tim pojmom podrazumijevaju postrojenja s međusobno značajno različitim tehnološkim rješenjima, tehničkoj opremljenosti i uvjetima rada. Tehnologija mehaničko-biološke obrade otpada u osnovi obuhvaća dva ključna procesa – mehaničku i biološku obradu otpada. Mehanička obrada otpada se odnosi na postupke usitnjavanja i paletizacije, drobljenja i mljevenja te prosijavanja, ali i druge metode mehaničke separacije zaprimljenog otpadnog materijala (npr. separacija uslijed djelovanja elektromagnetskih sila). Biološka obrada otpada sastoji se od postupaka biosušenja, biostabilizacije, kompostiranja te aerobne ili anaerobne razgradnje.

Pri tome se rješenja primjenjenih mehaničkih i bioloških procesa mogu konfigurirati na različite načine, a u svrhu dobivanja širokog raspona specifičnih ciljeva, kao što su:

 • maksimiziranje količine obnovljenih sirovina (staklo, metali, plastika, papir i dr.)
 • proizvodnja komposta
 • proizvodnja visoko kvalitetnog krutog goriva iz otpada (GIO/SRF), definiranih svojstava
 • proizvodnja biostabiliziranog materijala („biostabilata”) za odlaganje
 • proizvodnja bioplina za proizvodnju topline i/ili električne energije.

Predviđeni izlazni produkti procesa mehaničko-biološke obrade otpada su:

 • inertizirana biostabilizirana izlazna frakcija – „biostabilat”
 • goriva izlazna frakcija – gorivo iz otpada (GIO/SRF )
 • oporabljivi otpad (metali)
 • kompost
 • isparena voda (vodena para)
 • otpadna tehnološka (procjedna) voda

img