26.11.2018. Istaknuto, Vijesti

Zadar, 22. studenog 2018. – Donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za projektiranje i izvođenje radova, projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje ušao je u svoju najintenzivniju fazu do sada. Dok se čeka odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po izjavljenoj žalbi na odluku o odabiru, tvrtka Eko d.o.o. sa suvlasnicima projekta, predstavnicima Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca, javnosti je predstavila odrađene aktivnosti te planove za daljnji napredak projekta, nakon što odluka DKOM-a bude konačna. 

U zadnje dvije godine odradili smo značajan posao vezan uz projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Svakako su najvažniji donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra kao i pokretanje radova na izgradnji pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu. Osim toga, u zadnjih godinu dana proveli smo intenzivnu kampanju informiranja javnosti o samom projektu kao i važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko-senjske županije. 

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u udjelu od  70,652%. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%. 

S obzirom da su dvije pristigle ponude za projektiranje i izgradnju Centra bile više od procijenjene vrijednosti nabave, prije donošenja odluke o odabiru suvlasnici projekta – Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac – donijeli su odluke o dodatnom sufinanciranju razlike sredstava. 

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, uz izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada, ključna je za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u našoj županiji. Stoga je iznimno bitno u što kraćem roku ovaj postupak privesti kraju i krenuti s izgradnjom Centra te istovremeno raditi na kontinuiranoj edukaciji naših sugrađana o redu prvenstva gospodarenja otpadom, koje počiva na sprečavanju nastanka otpada, pripremi za ponovnu uporabu te recikliranju i drugim postupcima oporabe. Dakle, ključno je osvijestiti širu javnost kako je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom“, poručio je Šime Mršić, zamjenik zadarskog župana.

Podršku projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje dali su i Jagoda Surać, zamjenica zadarskog gradonačelnika te gospodin Tomislav Klarica, zamjenik gradonačelnika Grada Benkovca. Oni su u svojim obraćanjima istaknuli važnost izgradnje i puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom odnosno uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dvije županije.