29.08.2018. Blog, Istaknuto

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije, koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti). Povećanjem broja mobilnih uređaja koje svakodnevno koristimo (i pri tom ne mislimo samo na mobitele) broj odbačenih baterija raste, a većina ih, nažalost, završi s ostalim kućnim otpadom na odlagalištima koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada. Međutim, baterije sadrže teške metale poput žive, olova i kadmija te su često vrlo toksične, zbog čega se većina otpadnih baterija klasificira kao opasan otpad te zahtijeva specijalan način recikliranja. Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata te emisije žive, olova i kadmija u prirodu, a svi prodavači dužni su kupcima omogućiti vraćanje otpadnih baterija i akumulatora na mjesto kupnje. Dodatno, trgovački lanci obvezni su preuzeti upotrjebljene baterije i akumulatore, a iste se mogu odložiti u posebne spremnike za prikupljanje otpadnih baterija ili predati u reciklažnom dvorištu.