Postavke kolačića

Naša stranica koristi kolačiće

Neki od njih du neophodni za ispravan rad stranice, dok neke možete ugasiti u postavkama.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda strukturnifondovi.hr europski-fondovi.eu/konkurentnost-i-kohezija
Fondovi loga

Javni natječaji

PRIJAVA POTREBE ZA RADNICIMA RADNO MJESTO: STROJARSKI TEHNIČAR 1

RAZINA OBRAZOVANJA:
4.2. strojarskog smjera

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
strojarstvo

VRSTA ZAPOSLENJA:
novotvoreni posao na neodređeno sa ili bez radnog iskustva

MJESTO RADA:
Biljane Donje, na jednom mjestu, dvije smjene

OPIS POSLA:
Servisiranje i održavanje strojarske i druge opreme, remont.

UVJETI RADNOG MJESTA:
puno radno vrijeme, 2 smjene

DATUM PRIJAVE:
22. siječnja 2024. – 09. veljače 2024.

Pisane zamolbe dostaviti na adresu Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, Eko d.o.o., ili na mail: info@eko-go.hr

PRIJAVA POTREBE ZA RADNICIMA RADNO MJESTO: ELEKTROTEHNIČAR/ELEKTRONIČAR 1

RAZINA OBRAZOVANJA:
4.2. elektro smjera

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
elektronika

VRSTA ZAPOSLENJA:
novotvoreni posao na neodređeno sa ili bez radnog iskustva

MJESTO RADA:
Biljane Donje, na jednom mjestu, dvije smjene

OPIS POSLA:
Servisiranje i održavanje elektro opreme, remont.

UVJETI RADNOG MJESTA:
puno radno vrijeme, 2 smjene

DATUM PRIJAVE:
22. siječnja 2024. – 09. veljače 2024.

Pisane zamolbe dostaviti na adresu Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, Eko d.o.o., ili na mail: info@eko-go.hr

PRIJAVA POTREBE ZA RADNICIMA RADNO MJESTO: POMOĆNI RADNIK - 5

RAZINA OBRAZOVANJA:
A1, najosnovnija

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
nema

VRSTA ZAPOSLENJA:
novotvoreni posao na neodređeno sa ili bez radnog iskustva

MJESTO RADA:
Biljane Donje, na jednom mjestu, dvije smjene

OPIS POSLA:
radovi čišćenja postrojenja, održavanje i čišćenje sredstava za rad, sortiranje otpada po vrstama

UVJETI RADNOG MJESTA:
puno radno vrijeme, 2 smjene

DATUM PRIJAVE:
20. siječnja 2024. – 27. siječnja 2024.

Pisane zamolbe dostaviti na adresu Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, Eko d.o.o., ili na mail: info@eko-go.hr

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNA JEDINICA MEHANIČKO-BIOLOŠKA OBRADA

NAZIV TRAŽENOG RADNOG MJESTA:
OPERATER U MBO (6 izvršitelja)

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 • nadzor nad tehnološkim procesima,
 • inspekcijski pregled postrojenja,
 • nadzor redovnog održavanja postrojenja

UVJETI RADNOG MJESTA:

 • RAZINA OBRAZOVANJA: minimalna razina: 4.1 bilo kojeg smjera
 • RADNO ISKUSTVO: sa ili bez radnog iskustva
 • VRSTA ZAPOSLENJA: novootvoreni posao; na neodređeno uz probni rok od 3 mjeseca
 • POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
  • vozačka dozvola B kategorije
  • engleski jezik minimalno A1 (najosnovnija)
 • INFORMATIČKA ZNANJA: poznavanje rada na računalu
 • MJESTO RADA Biljane Donje
 • NAKNADA ZA PRIJEVOZ: cijela naknada
 • RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
 • RASPORED RADNOG VREMENA: rad u 2 smjene

UVJETI NATJEČAJA:

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijava na natječaj
 • životopis
 • preslika svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

Natječaj vrijedi od 25.09.2023. do 16.10.2023.

Pisanu zamolbu sa životopisom poslati na: info@eko-go.hr ili poštom na adresu:

EKO d.o.o.
Ulica Ante Starčevića 1 23 000 ZADAR

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br.121/17, 98/19,84/21 ) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u društvu tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s tim suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte društva.

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM RADNO MJESTO: TEHNIČAR ZA UPOV (UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA) I PLIN

RAZINA OBRAZOVANJA:
minimalna razina: 4.2 stručne spreme tehničkog, biotehničkog ili prirodnog smjera

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
engleski jezik minimalno A1 (najosnovnija)

INFORMATIČKA ZNANJA:
potrebna

RADNO ISKUSTVO:
minimalno 1 godina

VRSTA ZAPOSLENJA:
Novotvoreni posao na neodređeno uz probni rok od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA:
rad s kemikalijama, organizacija, praćenje i održavanje opreme UPOV-a, uspostava sustava nadzora kvalitete i kvanitete ulaznih i izlaznih voda na UPOV-u

UVJETI RADNOG MJESTA:

 • MJESTO RADA Biljane Donje
 • NAKNADA ZA PRIJEVOZ: cijela naknada
 • RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
 • RASPORED RADNOG VREMENA: po potrebi rad u 2 smjene

NAPOMENA:
rad s kemikalijama

UVJETI NATJEČAJA:
Natječaj vrijedi od: 06.09.2023. Natječaj vrijedi do: 20.09.2023.

Pisanu zamolbu sa životopisom poslati na: info@eko-go.hr ili poštom na adresu:

EKO d.o.o.
Ulica Ante Starčevića 1 23 000 ZADAR

Temeljem čl. 25. Društvenog ugovora TD EKO d.o.o., čl. 5. Pravilnika o radu Društva, uprava Društva – direktor, utvrđuje potrebu za zasnivanje radnog odnosa, te slijedom toga raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka od tri mjeseca za radno mjesto :

RADNA JEDINICA MEHANIČKO-BIOLOŠKA OBRADA 1.Voditelj radne jedinice, pomoćnik rukovoditelja operativno – tehničkog sektora ( 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u CGO Biljane Donje)

Od kandidata se očekuje da:

 • bude odgovoran za postrojenje za mehaničko-biološku obradu sa svim tehnološkim procesima;
 • organizira rad i rukovodi poslovanjem tehničkim procesom rada radne jedinice;
 • koordinira rad cjelokupnim poslovanjem radne jedinice kako da bi se racionalno koristila radna snaga, sredstva rada i oprema;
 • izrađuje plan i program rada MBO postrojenja;
 • organizira i raspoređuje radnike MBO;
 • organizira sustav nadzora sigurnosti u procesu MBO;
 • organizira održavanje postrojenja;
 • definira radne postupke i postupke sigurnosti u procesu MBO;
 • organizira i nadzire primjenu propisa u djelokrugu rada jedinice;
 • sudjeluje u definiranju postupaka zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;
 • sačinjava analize stanja i predlaže rukovoditelju sektora unapređenje sustava;
 • pomaže rukovoditelju sektora u rješavanju zadataka koji spadaju u njegovo područje rada;
 • odgovoran je za izvršenje poslova iz svoga djelokruga rada;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja sektora;
 • za svoj rad odgovoran je rukovoditelju sektora.

Uvjeti:

 • minimalno razina 7.1. ( st. ili sv. ) stručne spreme tehničkog ili biotehničkog smjera
 • 3 godine radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • Poznavanje rada na računalu ( MS paket )
 • Poznavanje 1 stranog jezika

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijava na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu EKO d.o.o., Zadar, Ante Starčevića 1., s napomenom ZA NATJEČAJ za Voditelja radne jedinice, pomoćnik rukovoditelja operativno – tehničkog sektora, zaključno s 18. 8. 2023. godine Zamolbe dostavljene na drugi način neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br.121/17, 98/19,84/21 ) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u društvu tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s tim suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte društva.

Zadar, 28. 7. 2023.